Sheraton, Miyako Hotel
1-1-50, Shirokanedai,
Miato-ku, Tokyo, Japan
108-8640